MENI

Naslovna » Aktuelnosti

Aktuelnosti

25. april 2018.

Kancelarija za IT i eUpravu uz podršku Inicijative Digitalna Srbija organizuje prvi državni Hakaton namenjenog poboljšanju korisničkog iskustva građana

Kreiraj svoju eUpravu na #CodeGovernment Hakatonu


Kancelarija za IT i eUpravu uz podršku Inicijative Digitalna Srbija organizuju prvi državni #CodeGovernment Hackathon namenjen unapređenju korisničkog iskustva Nacionalnog Portala eUprava (euprava.gov.rs). Hakaton će se održati u Startit Centrima u Beogradu i Novom Sadu i prostoru Deli u Nišu, a namenjen je svima koji vole da programiraju, koji su inovativni i spremni da prihvate izazov i približe administraciju građanima ”na klik”.

„Svi prijavljeni timovi, dobiće projektni zadatak na osnovu kog će u periodu od 48 sati napraviti predlog softverskih ili hardverskih rešenja koji će funkcionalno i vizuelno dati predlog novog Portala eUprava. Hakaton će biti održan istovremeno u Beogradu, Novom Sadu i Nišu od 25. do 27. maja, a prijave timova trajaće od 25. aprila do 13. maja 2018. godine“, izjavio je Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

 Kancelarija za IT i eUpravu uz podršku Inicijative Digitalna Srbija organizuje prvi državni Hakaton

On je pozvao sve zainteresovane da se prijave na Hakaton i da sa svojim timom posvete 48 sati mapiranju novog digitalnog puta elektronske uprave ka građanima - #CodeGovernment.

„Naše članice su spremne da u ovom projektu ulože svoje znanje, iskustvo i kontakte iz IT sektora, sa ciljem da se korisničko iskustvo na Nacionalnom Portalu eUprava unapredi, a digitalni servisi koje portal nudi učine pristupačnijim građanima. Saradnja privrede i države je od presudne važnosti za transformaciju Srbije u digitalno društvo, što je osnovna misija naše organizacije. Samo kroz zajednički rad možemo da dođemo do rešenja koja će omogućiti da svaki pojedinac i svaka kompanija osete prednosti života i poslovanja u digitalnoj Srbiji“, izjavila je Veronika Tasić Vušurović iz Inicijative Digitalna Srbija.

Kancelarija za IT i eUpravu uz podršku Inicijative Digitalna Srbija organizuje prvi državni Hakaton

Prijavu sa pravilima učešća, svi zainteresovani mogu pronaći na naslovnoj strani sajta Kancelarije za IT i eUpravu ite.gov.rs ili Nacionalnog Portala euprava.gov.rs.

Danas je pored najave Hakatona u Kancelariji potpisan i sporazum o saradnji između Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta organizacionih nauka, Matematičkog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Mihailo Jovanović je istakao da je danas imao veliku čast da ugosti prof. dr Zorana Rakića, prof.dr. Milo Tomasevića, prof. dr Dragana Jankovića, prof.dr. Miliju Suknovića i prof.dr. Radeta Doroslovačkog.

Kancelarija za IT i eUpravu uz podršku Inicijative Digitalna Srbija organizuje prvi državni Hakaton

Polazeći od opštih društvenih interesa, a imajući u vidu značaj koji sve navedene institucije imaju u društvu, potpisan je Sporazum o saradnji u sledećim oblastima nauke i naučnih disciplina kao što je informatika, informacione tehnologije, softversko inženjerstvo, elektronska uprava, računarstvo, elektronika i drugih.

Saradnja će ići i u pravcu ostvarivanja studentske prakse; realizovanja predavanja stručnjaka Kancelarije; pružanja usluga treninga, seminara i drugih vidova obuke; prikupljanje podataka neophodnih Kancelariji; snimanje stanja iz nadležnosti Kancelarije, na osnovu dogovora sa mentorima sa Fakulteta a vezani su za nadležnosti rada Kancelarije.

25. april 2018.

Kancelarija za IT i eUpravu vas poziva na #CodeGovernment Hackathon

Kancelarija za IT i eUpravu u saradnji sa Kabinetom predsednika Vlade i Inicijativom Digitalna Srbija organizuje #CodeGovernment Hackathon namenjen unapređenju korisničkog iskustva na Nacionalnom Portalu eUprava. Hakaton će se održati od 25. do 27. maja u Startit Centrima u Beogradu i Novom Sadu i prostoru Deli u Nišu.

Ako volite da programirate, inovativni ste i spremni da prihvatite izazov i približite administraciju građanima ”na klik” prijavite se sa svojim timom i posvetite 48 sati mapiranju novog digitalnog puta elektronske uprave ka građanima - #CodeGovernment.

Nacionalni Portal eUprava je centralna tačka pristupa elektronskim uslugama organa javne uprave.

 Srbija na Digitalnom samitu Zapadnog Balkana u Skoplju


KOME JE NAMENjEN OVAJ HAKATON?

#CodeGovernment Hakaton namenjen je svima koji imaju iskustva u kreiranju i dizajniranju softverskih rešenja sa fokusom na UI/UX i web servise.


CILj I NAGRADE

Cilj Hakatona je izrada softverskog i konceptualnog rešenja u skladu sa Projektnim zadatkom koji će biti dostupan odabranim učesnicima na dan Hakatona, a radi dobijanja novog Rešenja kao dela Portala eUprava koje će olakšati komunikaciju građana sa javnom administracijom i omogućiti pristup elektronskim uslugama građanima i privredi.

U svakom od tri grada u kojima se Hakaton održava, pobedničkom timu biće dodeljena nagrada – vaučer u vrednosti od po 2.500$ u dinarskoj protivvrednosti za kupovinu u prodavnicama tehnike. Nagrade će biti obezbeđene od strane Kancelarije za IT i eUpravu, a timove u svakom gradu će ocenjivati komisija, koja je definisana u Pravilniku za učešće u #CodeGovernment Hakatonu.


PRIJAVA

Prijavljivanje timova traje od 25. aprila do 13. maja 2018. godine u 15 časova na sledećem linku codegovernment.ite.gov.rs.

Ako volite izazove prijavite svoj tim. Selekciju kandidata vršiće Kancelarija za IT i eUpravu. Izabrani timovi učestvovaće u završnom događaju - #CodeGovernment Hakaton.

19. april 2018.

Srbija na Digitalnom samitu Zapadnog Balkana u Skoplju

Zahvaljujući elektronskoj identifikaciji i preko-graničnom povezivanju, građani Srbije moći će da koriste usluge elektronske uprave u okruženju Zapadnog Balkana

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu Vlade Republike Srbije učestvovao je na prvom Digitalnom samitu Zapadnog Balkana, koji je održan u Skoplju u organizaciji Ministarstva za informaciono društvo i administraciju Republike Makedonije od 18. do 19. aprila. Zahvaljujući elektronskoj identifikaciji i preko-graničnom povezivanju, građani Srbije moći će da koriste usluge elektronske uprave u okruženju Zapadnog Balkana.

 Srbija na Digitalnom samitu Zapadnog Balkana u Skoplju

„Srbija je donošenjem Zakona o elektronskom poslovanju i Zakona o elektronskoj upravi otklonila sve prepreke za brži razvoj eUprave i u potpunosti obezbedila zakonsku regulativu za potpunu digitalnu transformaciju državne uprave i lokalne samouprave. U toku je projekat implementacije elektronske identifikacije korisnika elektronske uprave, kao jedan od prioritetnih projekata Kancelarije, koji će građanima i privredi omogućiti veoma jednostavno korišćenje usluga elektronske uprave na internetu bez potrebe korišćenja kvalifikovanih elektronskih sertifikata na smart karticama, već korišćenjem elektronskih potpisa u klaudu“, izjavio je Mihailo Jovanović.

Srbija na Digitalnom samitu Zapadnog Balkana u Skoplju

On je dodao da međusobno priznavanje elektronske identifikacije građana i privrede u okruženju Zapadnog Balkana predstavlja osnovu za preko-granično korišćenje usluga elektronske uprave i da regionalna saradnja i unapređenje odnosa sa susedima spada među prioritete spoljne politike Srbije.

Srbija na Digitalnom samitu Zapadnog Balkana u Skoplju

Jovanović je učestvovao u panelu Digitalna ekonomija i društvo, Mogućnosti digitalne transformacije i predstavio planove Kancelarije u ovoj oblasti nakon čega je u ime Vlade Republike Srbije, preuzeo organizaciju ovog skupa sledeće godine u Beogradu i istakao „Očekujem da do sledećeg samita u Beogradu bude uspostavljeno međusobno priznavanje elektronskih identifikacija građana i privrede Zapadnog Balkana“.

Srbija na Digitalnom samitu Zapadnog Balkana u Skoplju

Samit je okupio međunarodne i regionalne kreatore regulativa, predstavnike Vlada Zapadnog Balkana kao i akademske i poslovne eksperte koji su preneli najbolje prakse digitalne transformacije državne uprave u svojim zemljama i dali predloge za bližu saradnju svih učesnika samita.

18. april 2018.

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

Organ u kome se popunjava položaj:

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd

Položaj koji se popunjava:

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu – položaj u drugoj grupi

Opis poslova: Rukovodi, planira, organizuje i koordinira rad Kancelarije; raspoređuje poslove na unutrašnje jedinice Kancelarije; podnosi izveštaje o radu Kancelarije; ostvaruje saradnju iz delokruga Kancelarije sa drugim organima i organizacijama.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje devet godina; položen državni stručni ispit; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje oblasti iz delokruga Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu; poznavanje prava Evropske unije; stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno, putem standardizovanih testova.

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, Nemanjina br.11.

Rok za podnošenje prijave na konkurs: 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana. 

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu).

Lice koje nema položen državni stručni ispit, može da podnese prijavu na konkurs s tim što je dužno da prijavi polaganje tog ispita u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs i da Službi za upravljanje kadrovima dostavi dokaz o položenom državnom stručnom ispitu u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs za popunjavanje položaja.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na sajtu Službe za upravljanje kadrovima.

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sa naznakom „Za javni konkurs - popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10–12 časova: Dunja Danilović tel. 011/313-09-69, Služba za upravljanje kadrovima.

Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

U Službi za upravljanje kadrovima može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjava položaj koji je predmet ovog konkursa.

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

18. april 2018.

Na osnovu čl. 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav. 2, čl. 20. i čl. 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09), Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu oglašava

JAVNI KONKURS 
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA 
U KANCELARIJI ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

I Organ u kome se radno mesto popunjava:
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nemanjina br. 11, Beograd

II Radna mesta koja se popunjavaju:


1. Radno mesto šef Odseka za planiranje i analizu
, u zvanju samostalni savetnik, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, - 1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi, organizuje, koordinira rad zaposlenih u Odseku; koordinira pripremu planova i analiza za razvoj informacionih sistema i registara: definiše projektne zadatke za razvoj i implementaciju informacionih sistema i registara; definiše preduslove za distribuirano korišćenje podataka iz registara; analizira i proučava zakone, druge propise od značaja za razvoj i održavanje informacionih sistema i registara; priprema elaborate, studije, programe, planove za razvoj osnovnih registara elektronske uprave; vrši kontrolu realizovanih aplikacija u odnosu na postavljene zahteve; koordinira izradu projektne dokumentacije; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili iz naučnih oblasti matematičkih ili organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje metodologija analize sistemskog softvera, objektno orijentisanog programiranja; Oracle/MSSQL database koncepata; poznavanje relacionih baza.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje objektno orijentisanog programiranja Oracle/MSSQL database koncepata i poznavanje relacionih baza – pismeno i usmeno, veštine logičkog i analitičkog rezonovanja, organizacionih sposobnosti i veštine rukovođenja – pismeno putem standardizovanih testova, poznavanje Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, veštine komunikacije - usmeno,


2. Radno mesto šef Odseka za projektovanje i implementaciju,
u zvanju samostalni savetnik, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, - 1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi, organizuje, koordinira rad zaposlenih u Odseku; koordinira pripremu planova i analiza za razvoj informacionih sistema i registara: definiše projektne zadatke za razvoj i implementaciju informacionih sistema i registara; definiše preduslove za distribuirano korišćenje podataka iz registara; analizira i proučava zakone, druge propise od značaja za razvoj i održavanje informacionih sistema i registara; priprema elaborate, studije, programe, planove za razvoj osnovnih registara elektronske uprave; vrši kontrolu realizovanih aplikacija u odnosu na postavljene zahteve; koordinira izradu projektne dokumentacije; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili naučnih oblasti matematičkih ili organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje metodologija analize sistemskog softvera, objektno orijentisanog programiranja; Oracle/MSSQL database koncepata; poznavanje relacionih baza.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje metodologija analize sistemskog softvera i poznavanje Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming – SQL,– pismeno i usmeno, veštine logičkog i analitičkog rezonovanja, organizacionih sposobnosti i veštine rukovođenja – pismeno putem standardizovanih testova, poznavanje Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, veštine komunikacije - usmeno,


3. Radno mesto rukovodilac Grupe za obezbeđivanje kvaliteta
, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za obezbeđivanje kvaliteta, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, - 1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi, organizuje, koordinira rad zaposlenih u Grupi; razvija i kontroliše primenu donetih IT bezbednosnih procedura; koordinira i kontroliše primenu industrijskih standarda u IT; koordinira i nadzire primenu standarda donetih od strane relevatnih institucija; definiše procedure za otklanjanje eventualnih nedostataka u IT okruženju; razvija postojeće IS kroz analizu i pronalaženje mogućnosti za unapređenj; sarađuje sa užim unutrašnjim jedinicama Kancelarije i drugim organima u oblasti primene donetih IT bezbednosnih procedura; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora;

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; poznavanje Testing Frameworks i Monitoring Tools.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Testing Frameworks i Monitoring Tools pismeno i usmeno, poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti i Uredbe o koncelarija za IT i elektronsku upravu, veštine logičkog i analitičkog rezonovanja, organizacionih sposobnosti i veštine rukovođenja – pismeno putem standardizovanih testova. veštine komunikacije - usmeno,


4. Radno mesto projektant informatičke infrastrukture
, u zvanju viši savetnik, Odsek za razvoj i održavanje mreže, Odeljenje za računarske komunikacije, upravljanje mrežama i internet tehnologije, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu, - 1 izvršilac

Opis poslova: Sprovodi analizu jedinstvene informaciono-komunikacione mreže organa i definiše projektne zadatke, održavanje i rad; projektuje modele integracije računarske i mrežne opreme i sistemskog softvera i servisa; projektuje i nadgleda implementaciju hardverskih i softverskih rešenja za zaštitu podataka i informacija na mreži; definiše i nadgleda poslove vezane za nadzor i upravljanje mrežama; projektuje modele zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija

podataka; prati razvoj novih tehnologija, testira nova komunikaciona hardverska i softverska rešenja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničkog ili računarskog inženjerstva ili iz naučne oblasti matematičkih ili organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master na akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina; položen državni stručni ispit; znanje mrežnih protokola, ruting protokola, mrežne komunikacione i sigurnosne opreme, mrežnih servisa; znanje sigurnosnih problema i kriptografskih tehnologija.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje mrežnih protokola, ruting protokola, mrežne komunikacione i sigurnosne opreme, mrežnih servisa; znanje sigurnosnih problema i kriptografskih tehnologija - pismeno i usmeno, poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno,veštine komunikacije - usmeno,


5. Radno mesto inženjer za IT bezbednost
, u zvanju viši viši savetnik, Sektor za informacionu bezbednost, - 1 izvršilac

Opis poslova: Prati i koristi međunarodne i domaće standarde informacione bezbednosti; vrši analizu, pregled i ispitivanje bezbednosti IKT sistema, elektronskih servisa i mreže; učestvuje u predlaganju strategija za zaštitu mreže, IKT sistema i internet prezentacija; obezbeđuje zaštitu digitalnih identiteta i sertifikata u IKT sistemu; ostvaruje saradnju sa spoljnim subjektima pri radu na dizajniranju i održavanju sistema zaštite i isporučiocima hardvera i softvera radi zadovoljavanja postavljenih tehnoloških standarda; organizuje rad CERT; organizuje odgovor na prijavljene ili na drugi način otkrivene bezbednosne pretnje; obavlja druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili naučne oblasti organizacionih nauka, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina; položen državni stručni ispit; znanje engleskog jezika, poznavanje mrežnih protokola, poznavanje elemenata mrežne infrastrukture, poznavanje sigurnosne opreme, poznavanje mrežnih aplikacija i servisa, poznavanje operativnih sistema, poznavanje sigurnosnih problema, poznavanje kriptografskih tehnologija; poznavanje IDS/IPS rešenja, poznavanje PEN test alata i PEN test distribucija; poznavanje rešenja za serversku, storage i mrežnu virtuelizaciju.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje mrežnih protokola, poznavanje elemenata mrežne infrastrukture, poznavanje sigurnosne opreme, poznavanje mrežnih aplikacija i servisa, poznavanje operativnih sistema, poznavanje sigurnosnih problema, poznavanje kriptografskih tehnologija; poznavanje IDS/IPS rešenja, poznavanje PEN test alata i PEN test distribucija; poznavanje rešenja za serversku, storage i mrežnu virtuelizaciju – pismeno i usmeno, poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti i Uredbe o koncelarija za IT i elektronsku upravu –usmeno, znanje engleskog jezika – pismeno (prevod), veštine komunikacije - usmeno,


6. Radno mesto za odnose sa javnošću
, u zvanju samostalni savetnik, Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove, - 1 izvršilac

Opis poslova: Razvija politiku odnosa sa javnošću; koncipira, razvija i formuliše komunikacionu strategiju; koordinira organizaciju kampanja, medijskih i drugih promotivnih događaja; kontroliše sadržaj i ažurnost podataka na internet portalima; koordinira izradu i priprema saopštenja za javnost i priprema sadržaj prezentacija i publikacija; razvija i održava odnose sa medijima i javnošću; predstavlja aktivnosti institucije u medijima i promotivnim događajima; analizira izveštavanje medija od značaja za Kancelariju; vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; znanje rada na računaru; znanje engleskog jezika; položen državni stručni ispit.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje engleskog jezika – pismeno i usmeno, znavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru, poznavanje Uredbe o Koncelarija za IT i elektronsku upravu - usmeno, veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacionih sposobnosti – pismeno putem standardizovanih testova, veštine komunikacije - usmeno,

 

ZAJEDNIČKO ZA RADNA MESTA:

III Mesto rada:
 Beograd, ul. Katićeva 14-16

IV Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Katićeva 14-16, sa naznakom „Za javni konkurs”.

V Lica koje je zadužena za davanje obaveštenja: Ružica Nelki i Jugoslav Stojiljković, kontakt telefon: 011/3340-737. 

VI Uslovi za rad na radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja ovog oglasa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: 

 • potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
 • izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje;
 • original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
 • original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 • overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
 • original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);
 • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom stručnom ispitu.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Izjavu o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta je moguće preuzeti na web stranici Službe za upravljanje kadrovima, na adresi http://www.suk.gov.rs/ u delu „Dokumenti-Obrasci“.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima koji konkurišu na navedena radna mesta i čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština, koje se vrednuju u izbornom postupku i provera znanja rada na računaru obaviće se počev od 07. maja 2018. godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Katićeva 14-16 i prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Palata Srbije, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, II sprat, kancelarija 269.

O svemu prethodno navedenom kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonom ili e-mail-om ili telegramom na brojeve ili adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Napomena: Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, web stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

*Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

13. april 2018.

Od danas startuje nova funkcionalnost nacionalnog Portala eUprava

PLAĆANjE ADMINISTRATIVNIH TAKSI INTEGRISANIM ELEKTRONSKIM BANKARSTVOM PREKO E-UPRAVE

Korisnici nacionalnog Portala eUprava (www.euprava.gov.rs) od danas administrativne takse za lična dokumenta, produženje registracije vozila ili neku drugu od ukupno 811 različitih usluga, osim uplatnicama, svim vrstama platnih kartica i elektronskim novcem, mogu da plate i integrisanim elektronskim bankarstvom Komercijalne banke KOM4PAY.

Građani koji su korisnici elektronskog bankarstva Komercijalne banke, prilikom plaćanja taksi za usluge na Portalu eUprava, imaju mogućnost da vrlo jednostavno, u potpunosti elektronski, izvrše plaćanje prijavom na svoj nalog elektronskog bankarstva. Tom prilikom dobijaju već pripremljen tj. popunjen nalog za plaćanje, kojim samo potvrđuju i realizuju elektronsko plaćanje.

„Ovo je još jedan način elektronskog plaćanja na Portalu eUprava. Ne iziskuje fizički odlazak na šalter i mogu ga koristiti građani koji nemaju platne kartice, jedino je potrebno da budu korisnici elektronskog bankarstva Komercijalne banke. Plaćanje administrativnih taksi na ovaj način je bezbedno i jednostavno“, kaže doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

„Ovo je prvi put da se u Srbiji realizuje plaćanje usluga na internet portalima putem integrisanog elektronskog bankarstva, čestitam Komercijalnoj banci na tome koja se pokazala da je postala lider i inovator u uvođenju novih internet usluga u Srbiji. Očekujem da će u budućnosti i druge banke realizovati sličnu uslugu, njima je poziv za saradnju stalnu otvoren.“, dodao je Jovanović.

Podsetimo, od decembra prošle godine na nacionalnom Portalu eUprava je omogućeno plaćanje usluga Dina, Masterkard, Viza ili Maestro platnim karticama svih banaka koje posluju na tržištu Srbije, da bi od prošlog meseca bilo omogućeno plaćanje i elektronskim novcem i to iPay vaučerom ili iWallet aplikacijom za mobilni telefon. Na taj način je po prvi put zaokružena elektronska usluga državnih organa, koja do sada nije bila potpuna jer su korisnici morali da idu na šaltere zbog uplate.

29. mart 2018.

Novi primer upotrebe otvorenih podataka državnih institucija

OTVARANjE PODATAKA ZA RAZVOJ IT PREDUZETNIŠTVA I BEZBEDNIJI ŽIVOT GRAĐANA

Bezbednost dece u saobraćaju, u blizini jedne beogradske osnovne škole, može da bude povećana jednostavnim približavanjem postojećeg „ležećeg policajca“ pešačkom prelazu, rezultat je analize dobijene ukrštanjem otvorenih podataka sa Portala otvorenih podataka (data.gov.rs) i Geosrbija (geosrbija.rs).

Postavljanje otvorenih podataka na nacionalnim portalima koje održavaju Kancelarija za IT i eUpravu Vlade Srbije i Republički geodetski zavod ima veliki značaj za transparentnost rada javne uprave, razvoj IT preduzetništva, ali i za državu i društvo u celini.

Primera radi, ukoliko se sa podacima Geosrbije ukrste podaci o broju saobraćajnih nezgoda, koje je na portal postavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, dobijaju se korisne analize, poput one da je na Pančevačkom mostu u Beogradu najveća frekvencija saobraćajnih udesa baš na sredini mosta.

Pretpostavka je da vozači smanjenom brzinom prilaze mostu, a zatim ubrzavaju, pa je neprilagođena brzina uzrok većem broju udesa na sredini mosta. Analiza sugeriše da se postavljanjem dodatne kamere i upozorenja na sredini mosta mogu preduprediti udesi na tom mostu.

Šira upotreba informacionih tehnologija i korišćenje otvorenih podataka odličan su primer kako uvođenje elektronske uprave, koja je jedan od prioriteta predsednice Vlade Ane Brnabić, unapređuje kvalitet života građana Srbije, državu čini efikasnijom i stvara velike mogućnosti za privredu.

Postavljanje podataka u mašinski čitljivim, otvorenim formatima utiče na transparentnost državne uprave, lokalne samouprave i javnih preduzeća . Takvi podaci predstavljaju sirovinu, odnosno „naftu 21. veka“ za građane, privredu i civilno društvo, između ostalog i za startapove i IT preduzetnike.

Nacionalni portal otvorenih podataka (data.gov.rs), centralno mesto na kojem će biti objedinjeni svi podaci državnih organa i stavljeni na raspolaganje građanima, privatnom i nevladinom sektoru, u rad je pušten krajem prošle godine. Ova centralna baza trenutno okuplja 22 institucije, koje su otvorile 200 setova svojih podataka i stavile ih na raspolaganje građanima, privredi i civilnom društvu.

U Skupštini Republike Srbije su u fazi izglasavanja dva zakona koji definišu korišćenje portala otvorenih podataka: Zakon o eUpravi i Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka.

Prvi Zakon, pored obaveze državnih organa da omoguće elektronsko upravno postupanje, definiše i ponovnu upotrebu podataka, licencu za ponovnu upotrebu i Portal otvorenih podataka. Drugi Zakon definiše uspostavljanje i održavanje Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka koja služi da se na njoj pronađu svi prostorni podaci na državnom i lokalnom nivou, kao i da se međusobno povežu i prikažu na način koji odgovara potrebama državnih organa, privrede i građana.

20. mart 2018.

Najbolja u konkurenciji od 685 projekata iz celog sveta

KANCELARIJA ZA IT I E-UPRAVU DOBITNIK PRESTIŽNE SVETSKE NAGRADE

Kancelarija za IT i eUpravu je dobitnik prestižne svetske nagradu za doprinos razvoju informacionog društva u kategoriji „stvaranja dobrog okruženja za razvoj informacionog društva“, koju sedmu godinu zaredom dodeljuje Svetski samit o informacionom društvu (WSIS). Ovaj samit i dodelu nagrada zajednički organizuju ITU, UNESCO, UNDP i UNCTAD.

Foto: Tanjug

Kancelarija za IT i eUpravu je pobedila u oštroj konkurenciji od ukupno 685 prijavljenih i 492 nominovana projekta vladinih institucija, kompanija i organizacija civilnog društva iz celog sveta. Kancelarija se prvo našla među 90 finalista i to među prvih pet projekata sa najvećim brojem osvojenih glasova u okviru svoje kategorije, od ukupno milion pristiglih glasova preko interneta, da bi potom bila proglašena za pobednika.

„Svetski samit o informacionom društvu prepoznao je osnivanje Kancelarije za IT i eUpravu i ostvarene rezultate u oblasti elektronske uprave, kao jedan od ključnih momenata za razvoj informacionog društva i digitalizaciju u Srbiji.“, istakao je doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu na dodeli nagrada.

Foto: Tanjug

Jovanović je na svečanom uručenju nagrada održanom na WSIS Forumu u Ženevi, koji je okupio 85 ministara i više od 200 predstavnika vlada, nevladinih organizacija, direktora IKT kompanija, obrazovnih institucija i zainteresovanih za razvoj informacionog društva, istakao da je Kancelarija za kratko vreme uspela da napravi veliki pomak ka ostvarenju globalnih ciljeva Ujedinjenih nacija u sferi informacionog društva.

„Formiranje prvog Državnog data centra, uspostavljanje nacionalnog Portala otvorenih podataka, automatska overa zdravstvenih kartica, elektronska prijava preduzetnika, plaćanje platnim karticama, eNovcem i integrisanim elektronskim bankarstvom na nacionalnom Portalu eUprava, zatim realizacija projekta „Bebo, dobrodošla na svet“ i „eZUP“ i otpočinjanje projekta „eInspektor“, te realizacija dva kruga prekvalifikacija u IT sektoru, kao i uspostavljanje CERTa državnih organa, samo su neki od ključnih projekata elektronske uprave koji su realizovani u prethodnih šest meseci u Srbiji“.

Direktor Kancelarije se zahvalio organizatorima Foruma Svetskog samita o informacionom društvu na ovom prestižnom priznanju, ali i premijerki Ani Brnabić, koja je digitalizaciju i razvoj informacionog društva postavila kao jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije.

Svetski samit o informacionom društvu od 2012. godine nagrađuje državne institucije, nevladine organizacije i kompanije iz privatnog sektora koji su na inovativan način iskoristili informacione i komunikacione tehnologije kako bi unapredili svoje okruženje i time ujedno doprineli ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija donesenih 2015. godine.

19. mart 2018.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu uručio poziv premijerke Ane Brnabić

GENERALNI SEKRETAR MEĐUNARODNE UNIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE UJEDINjENIH NACIJA OVE GODINE U PRVOJ ZVANIČNOJ POSETI SRBIJI

Houlin Đao će u toku ove godine prvi put posetiti Srbiju od kako je postavljen na poziciju generalnog sekretara Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), najvišeg tela Ujedinjenih nacija specijalizovanog za informacione i komunikacione tehnologije.

 GENERALNI SEKRETAR MEĐUNARODNE UNIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE UJEDINjENIH NACIJA OVE GODINE U PRVOJ ZVANIČNOJ POSETI SRBIJI

Foto: Tanjug

On je danas prihvatio zvaničan poziv predsednice Vlade RS Ane Brnabić, koji mu je uručio direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović na sastanku održanom u okviru Foruma Svetskog samita o informacionom društvu u Ženevi.

 GENERALNI SEKRETAR MEĐUNARODNE UNIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE UJEDINjENIH NACIJA OVE GODINE U PRVOJ ZVANIČNOJ POSETI SRBIJI

Foto: Tanjug

„Imao sam tu čast da generalnom sekretaru uručim pismo u kojem se predsednica Vlade zahvaljuje Međunarodnoj uniji za telekomunikacije za ovu prestižnu nominaciju i poziva gospodina Đao-a da poseti Srbiju“, istakao je Jovanović.

On je dodao da je Srbija postigla zavidan napredak u ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, u šta se generalni sekretar ITU g. Đao lično uverio na prezentaciji rezultata rada Kancelarije za IT i eUpravu.

***

Podsetimo Kancelarija za IT i eUpravu se našla među 90 najboljih, u oštroj konkurenciji od ukupno 685 prijavljenih i 492 nominovana projekta vladinih institucija, kompanija i organizacija civilnog društva iz celog sveta. Nominovana je u kategoriji stvaranja dobrog okruženja za razvoj informacionog društva, od ukupno milion glasova pristiglih preko interneta.

Predstavnici Kancelarije za IT i eUpravu prisustvovaće svečanom proglašenju pobednika na Forumu WSIS, koje se održava u Ženevi 20. marta u 12 časova po lokalnom vremenu. Stručni žiri će tada proglasiti pobednike koji su na inovativan način, upotrebom novih tehnologija, unapredili svoje okruženje i napravili značajne pomake ka ostvarivanju globalnih ciljeva Ujedinjenih nacija u sferi informacionog društva.

17. mart 2018.

KANCELARIJA ZA IT I E-UPRAVU U NAJUŽEM KRUGU KANDIDATA ZA PRESTIŽNU SVETSKU NAGRADU

Kancelarija za IT i eUpravu se nalazi u najužem krugu kandidata za prestižnu svetsku nagradu za doprinos razvoju informacionog društva, koju sedmu godinu zaredom dodeljuje Svetski samit o informacionom društvu (WSIS). Ovaj samit i dodelu nagrada zajednički organizuju ITU, UNESCO, UNDP i UNCTAD.

Kancelarija za IT i eUpravu se našla među 90 najboljih, u oštroj konkurenciji od ukupno 685 prijavljenih i 492 nominovana projekta vladinih institucija, kompanija i organizacija civilnog društva iz celog sveta. Nominovana je u kategoriji stvaranja dobrog okruženja za razvoj informacionog društva i trenutno je peta po broju osvojenih glasova, od ukupno milion pristiglih preko interneta.

Predstavnici Kancelarije za IT i eUpravu prisustvovaće svečanom proglašenju pobednika na Forumu WSIS, koje se održava u Ženevi 20. marta. Stručni žiri će tada proglasiti pobednike koji su na inovativan način, upotrebom novih tehnologija, unapredili svoje okruženje i napravili značajne pomake ka ostvarivanju globalnih ciljeva Ujedinjenih nacija u sferi informacionog društva.

Forum WSIS ove godine će, kako je najavljeno iz organizacije, okupiti 85 ministara i više od 200 predstavnika vlada, nevladinih organizacija, direktora IKT kompanija, obrazovnih institucija i pojedinaca.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu će se u okviru Foruma WSIS sastati i sa Houlinom Zhaom, generalnim sekretarom Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), najvišeg tela Ujedinjenih nacija specijalizovanog za informacione i komunikacione tehnologije i uručiti mu zvaničan poziv predsednice Vlade RS Ane Brnabić da poseti Srbiju.

07. mart 2018.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNjI IZMEĐU KANCELARIJE ZA IT I EUPRAVU I AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu i Spec.dr.med. Saša Jaćović direktor ALIMS-a danas su potpisali sporazum o saradnji ove dve državne institucije. Sporazum podrazumeva uvođenje novih sistema elektronske uprave i informacionih tehnologija i eksploataciju svih kapaciteta Kancelarije i ALIMS-a za potrebe daljeg razvoja sopstvenih informacionih sistema.

 Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu i Spec.dr.med. Saša Jaćović direktor ALIMS-a

“Želimo da povećamo efikasnost rada državnih organa, a ovim sporazumom farmaceutske industrije u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti prelaskom sa papirne na elektronsku dokumentaciju“, izjavio je Mihailo Jovanović.

Glavni aspekti sporazuma se odnose na korišćenja nacionalnog Portala eUprava i to posebno eksternog modula za G2B podršku - ePodnošenje zahteva klijenata Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. E-podnošenje zahteva omogućava veću efikasnost u poslovanju sa klijentima i dovodi do razvoja integracije eZdravstva, eUprave i eFarmacije, čime se postižu konkretne olakšice kroz smanjenje direktnih troškova, ali i uštede vremena i angažovanja resursa.

   Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu i Spec.dr.med. Saša Jaćović direktor ALIMS-a

Aspekti sporazuma su takođe i korišćenje modula za elektronski potpis i vremenski žig, modula za javne rasprave – eParticipacija i modula za G2G podršku novom Zakonu o upravnom postupku – eZUP, modula za elektronsko plaćanje – ePlaćanje +, korišćenja nacionalnog Portala otvorenih podataka; korišćenja kapaciteta informaciono-komunikacione mreže republičkih organa, državnog Data centra i centara za informacionu bezbednost (CERT); saradnje u oblasti istraživanja i projekata finansiranih iz međunarodnih i nacionalnih fondova i korišćenja međusobnih razvojnih, obrazovnih i istraživačkih kapaciteta i drugih kapaciteta informacionih tehnologija i elektronske uprave.

Ovaj sporazum je još jedan pokazatelj napretka državne uprave u smislu postizanja evropskih i svetskih standarda u ePoslovanju, koji imaju direktne implikacije na rad institucija i industrije. Poseban značaj i doprinos imaju dostupnosti terapije i dijagnostičkih sredstava koji na kraju vode ka boljem zdravlju pacijenata u Srbiji.

Uporedo sa ovim projektom, navodimo da je ALIMS među prvima usvojila koncept „otvorenih podataka“ i na nacionalnom portalu otvorenih podataka otvorila devet setova otvorenih podataka koji se pre svega odnose na registre humanih i veterinarskih lekova i medicinskih sredstava, registar generičkih naziva medicinskih sredstava, registar odobrenih kliničkih ispitivanja i drugo.

06. mart 2018.

Srbija prva u regionu po Open Data indeksu

UDVOSTRUČEN BROJ DRŽAVNIH INSTITUCIJA KOJE SU OTVORILE SVOJE JAVNE PODATKE

Broj državnih institucija i dostupnih informacija na Nacionalnom portalu otvorenih podataka (data.gov.rs) udvostručen je za svega četiri meseca od pokretanja platforme. Ova centralna baza javnih podataka trenutno okuplja 22 institucije, koje su otvorile čak 200 setova svojih podataka i stavile ih na raspolaganja građanima, privredi i civilnom društvu.

 Srbija prva u regionu po Open Data indeksu    Srbija prva u regionu po Open Data indeksu

Ostvaren napredak, zakonski okviri, trendovi u regionu, Evropi i svetu bili su glavna tema prvog dana konferencije Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti, koja je održana danas u Beogradu, u okviru obeležavanja Svetske nedelje otvorenih podataka od 6 do 11. marta.

Skup, koji su organizovali Kancelarija za IT i eUpravu, Program UN za razvoj UNDP, Svetska banka, ambasada Britanije i ambasada Švedske u Beogradu, okupio je najeminentnije stručnjake iz ove oblasti. Konferenciju je otvorio dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

„Najbolji pokazatelj velikog pomaka u ovoj oblasti je indeks otvorenih podataka za 2017. godinu, koji je Srbiju svrstao na prvo mesto u regionu i 41. na listi svih članica Ujedinjenih nacija. Iza naše zemlje, na 44. poziciji su se našle Hrvatska, na 49. Crna Gora, 52. Makedonija i na 58. Bosna i Hercegovina. Ova važna analiza pokazala je da smo najbolje rezultate ostvarili u otvaranju podataka iz oblasti ekologije, odnosno kvaliteta vazduha“, istakao je Jovanović i dodao da je samo godinu dana ranije 2016. godine barometar otvorenih podataka Srbiju svrstao ispred BiH i Crne Gore, ali iza Makedonije i Hrvatske.

Jovanović je podvukao važnost donošenja Zakona o eUpravi i stvaranja pravnih osnova za dalje uključivanje državnih organa i otvaranje novih setova podataka koji bi mogli da dovedu do rasta BDP-a do jedan i zaposlenosti do dva odsto, kao što je to slučaj sa drugim zemljama Evrope.

 Srbija prva u regionu po Open Data indeksu

„Nedavno smo osnovali Radnu grupu koja će se baviti otvaranjem podataka u našoj zemlji. Ona okuplja 33 državne institucije i 15 organizacija tehničke zajednice, civilnog društva, akademskih institucija i eksperata koj se bave otvorenim podacima. Organizovali smo radionicu, sa predstavnicima 10 gradova iz Srbije, kojima je predstavljena nacionalna inicijativa i objasnili smo im kako otvoreni podaci doprinose kvalitetu života u gradovima, efikasnijim javnim uslugama i lakšoj komunikaciji sa građanima. Veliki broj učesnika bio je zainteresovan da otvori svoje podatke i uključi se u koncept pametnih gradova, što je zaista ohrabrujuće“, rekao je direktor Kancelarije.

On je podsetio da je Otvaranje podataka strateško opredeljenje Vlade Srbije, reflektovano u Strategiji razvoja elektronske uprave i Akcionom planu za sprovođenje međunarodne inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji. Otvoreni podaci dobili su posebno mesto i u ekspozeu predsednice Vlade Ane Brnabić.

* * *

Nacionalni portal otvorenih podataka je centralno mesto na kojem će biti objedinjeni svi podaci državnih organa i stavljeni na raspolaganje građanima, privatnom i nevladinom sektoru, u rad pušten krajem prošle godine.

Kada je reč o mogućnostima koje otvaranje podataka donosi privrednom sektoru, dovoljno je napomenuti da se tržište otvorenih podataka, samo na teritoriji Evropske unije, procenjuje na 43 milijarde evra godišnje.

06. mart 2018.

IKT najperspektivnija industrija u Srbiji - izvoz od 900 miliona evra oborio sve rekorde

Izvoz informaciono-komunikacionih usluga (IKT) iz Srbije u prošloj godini dostigao je rekordnih 900 miliona evra, što je za 21,5 odsto više u odnosu na 2016, pokazao je ovogodišnji izveštaj Narodne banke Srbije (NBS) o platnom bilansu. Tako je nastavljen pozitivni trend rasta u ovoj industriji, od više od 20 odsto godišnje u prethodne tri godine.

IKT sektor, koji je u fokusu Vlade premijerke Ane Brnabić, ostao je najperspektivnija privredna grana u Srbiji i jedan od najvećih pokretača privrednog rasta zemlje. Nastavljen je pozitivan trend ubrzanog razvoja i promocije usluga, pre svega u oblasti internet i mobilnih tehnologija, razvoj aplikacija, kao i autsorsinga-a.

IKT sektor najviše je doprineo smanjenju spoljnotrgovniskog deficita sa 473 miliona evra trgovinskog salda i čini polovinu trgovinskog salda svih usluga.

Skoro 70 odsto trgovinskog salda predstavlja računarsko programiranje, koje beleži izuzetan rast unutar sektora.

Izvoz IKT usluga je bio je veći od izvoza u tradicionalnim granama industrije poput voća i povrća, obojenih metala i proizvoda od gume, dok su ga jedino nadmašili izvoza električnih mašina i drumskih vozila, čiji je izvoz premašio 1,2 milijarde evra.

Vlada Republike Srbije pokrenula je niz projekata za unapređenje obrazovanja, infrastrukture i pravnog okvira za razvoj IKT industrije, kako bi se povećao broj kadrova na tržištu i time zadovoljile potrebe digitalizacije tradicionalnih grana industrije.

Među najznačajnijim rezultatima Vlade u 2017. godini za unapređenje IKT sektora, izdvajaju se povećanje upisnih kvota na IT smerovima fakulteta za više od 20 odsto, proširenje prostornih kapaciteta najvećih IT fakulteta, kao i pokretanje izgradnje inovacione infrastrukture u Nišu, Novom Sadu i Beogradu u šta ulažemo oko 70 miliona evra.

U okviru reforme obrazovanja uvedena je Informatika kao obavezan predmet od petog razreda osnovnih škola, oko 1.750 škola povezano je na bezbednu akademsku internet mrežu, a pokrenuta je i druga faza prekvalifikacija u IT sektoru. Veliki pomak postignut je i u oblasti rešavanja pitanja zaostalih rešenja za paušalno plaćanje poreza.

Vlada Srbije će nastaviti u 2018. godini da radi na realizaciji 35. projekata koje je ministarski IT Savet usvojio kao prioritetne i koji će doprineti daljem razvoju IKT industrije u Srbiji.

05. mart 2018.

DRŽAVA NASTAVLjA DA ULAŽE U IT I DA PODSTIČE PREDUZETNIŠTVO U SRBIJI

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu učesnik Kopaonik biznis foruma

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu doc dr. Mihailo Jovanović učestvovao je danas na panelu Digital state of mind, održanom u okviru Kopaonik biznis foruma, predstavio rezultate koje je država postigla u digitalizaciji javne uprave i širenju usluga elektronske uprave.

 Direktor Kancelarije za IT i eUpravu učesnik Kopaonik biznis foruma

Jovanović se posebno osvrnuo na na razvoju informacionih sistema i registara eUprave, uspostavljanje prvog Državnog data centra, realizaciju Plana prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih nameta Stop birokratiji, cashless ekonomiju i primenu Zakona o ePoslovanju i eUpravi.

„IKT sektor je u fokusu Vlade Republike Srbije i predsednice Ane Brnabić. Zajedno preduzimamo sve mere kako bi bio unapređen. IKT sektor i ove godine je ostao najperspektivnija privredna grana u Srbiji. Nastavljen je pozitivan trend ubrzanog razvoja i promocije usluga, pre svega u oblasti internet i mobilnih tehnologija, razvoja aplikacija, kao i outsourcing-a“, izjavio je Jovanović.

 Direktor Kancelarije za IT i eUpravu učesnik Kopaonik biznis foruma

On je istakao da je ovogodišnji izveštaj Narodne banke Srbije o platnom bilansu pokazao da izvoz IKT usluga u prošloj godini dostigao rekordnih 900 miliona evra, što je za 21,5 odsto više u odnosu na 2016 godinu. Tako je nastavljen pozitivan trend u ovoj industriji - sa više od 20 odsto rasta u prethodne tri godine.

Jovanović je naveo da Vlada pored IT želi da razvije i unapredi startap scenu u Srbiji, i podsetio da su preduzetnici već osetili značajne olakšice kroz projekat Stop Birokratiji.

02. mart 2018.

PLAĆANjE ADMINISTRATIVNIH TAKSI ELEKTRONSKIM NOVCEM PREKO E-UPRAVE

Od danas startuje nova funkcionalnost nacionalnog Portala

Korisnici nacionalnog Portala eUprava (www.euprava.gov.rs) od danas administrativne takse za lična dokumenta, produženje registracije ili neku drugu od ukupno 811 različitih usluga, osim uplatnicama i platnim karticama, mogu da namire i elektronskim novcem.

Građani eNovac mogu da pribave jednostavnom kupovinom iPay vaučera, bez provizije, u nekoj od 500 prodavnica, drogerija i mobil- šopova širom Srbije. Nakon toga, dovoljno je da na Portalu eUprava odaberu opciju plaćanja administrativne takse elektronskim novcem, unesu podatke sa vaučera, potvrde prenos sredstava i uspešno obave transakciju.

 iPay novi način plaćanja na portalu eUprava

„Ovo je jedan od najjednostavnijih, ali i najsigurnijih vidova onlajn plaćanja. Ne iziskuje fizički odlazak na šalter, i mogu ga koristiti građani koji nemaju platne kartice, pa ni račun u banci. Zamena gotovine za eNovac je ne samo komforna, već je i besplatna - bez provizije. Tako se za, na primer 1.000 dinara dobija isti iznos u elektronskoj valuti. Važno je napomenuti da sredstva sa vaučera mogu da se troše sukcesivno, iz više puta, što dodatno olakšava ceo proces“, kaže Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

On je istakao da, osim vaučerima, eNovac korisnici na portalu eUprava mogu da koriste i preko iWallet aplikacije za mobilni telefon, koja je dostupna na Google Play i App Store-u.

„iWallet je virtuelni online novčanik. Ne vezuje se za račun u banci, već samo za e-mail adresu, i moguće mu je pristupiti preko mobilnog telefona ili računara. Dopunjava se pomoću iPay vaučera, platnim karticama ili uplatnicom u bilo kojoj Pošti ili banci. Plaćanje administrativnih taksi na ovaj način je takođe bezbedno i jednostavno“, dodao je Jovanović.

Podsetimo, od decembra prošle godine na nacionalnom Portalu eUprava je omogućeno korišćenje Master kard, Viza ili Dina platnih kartica svih banaka koje posluju na tržištu Srbije. Na taj način je po prvi put zaokružena elektronska usluga državnih organa, koja do sada nije bila potpuna jer su korisnici morali da idu na šaltere zbog uplate.

Nakon kartica i elektronskog novca u planu Kancelarije za IT i eUpravu je da korisnicima omogući plaćanje administrativnih taksi integracijom e-Bankinga sa nalogom eUprave.

* * *

Nacionalni Portal e-uprava javnosti je dostupan od juna 2010. Pristup je besplatan, a među najpopularnijim uslugama su zamena starih zdravstvenih knjižica novim elektronskim karticama, produžetak registracije vozila, zakazivanje termina za vađenje ličnih karata i pasoša. Trenutno broji više od milion aktivnih korisnika.

* * *

Uputstvo za plaćanje iPay vaučerom.

28. februar 2018.

AUTOMATSKA OVERA KARTICA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA I ZA OSTALE OSNOVE OSIGURANjA

Automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja (KZO) od danas je omogućena i osiguranicima samostalnih delatnosti (preduzetnici), poljoprivrednicima, sveštenicima, verskim službenicima, inostranim penzionerima, odnosno onima koji primaju penziju ili invalidninu od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju, samostalnim umetnicima, zaposlenima kod fizičkih lica (koji nemaju PIB) i onima koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazumu o međunarodnoj tehničkoj saradnji. Automatska overa obuhvata i članove njihovih porodica koji se preko njih osiguravaju.

Ovim je država ispunila svoje obećanje i rasteretila praktično sve osiguranike odlaska na šalter filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Prethodno je RFZO u oktobru 2017. već omogućio automatsku overu zdravstvenih kartica za najveći broj osiguranika.

Od tada automatska overa uspešno funkcioniše za osobe angažovane kod poslodavca, korisnike penzije, korisnike novčane naknade preko Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i članove porodica navedenih kategorija osiguranika, te određene osiguranike iz člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju, i to decu do 18 godina života, trudnicama i porodiljama, licima koja su starija od 65 godina i drugo. Do sada je uspešno izvršeno 3.041.483 overa kartica zdravstvenog osiguranja.

Novi osnovi osiguranja kojima je od danas omogućena automatska overa odnose se na oko 420.000 osiguranika i članova njihovih porodica.

Informacioni sistem Republičkog fonda za zadravstveno osiguranje preuzima podatke Poreske uprave o uplaćenim doprinosima, i na osnovu njih automatski vrši overu. Podatak o izvršenoj overi dostupan je na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, a svi osiguranici, bez obzira na osnov osiguranja, imaju mogućnost da provere overu zdravstvene kartice na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/provera-overe-zdrisp.

Narednog dana od dana overe podaci o overi zdravstvenih kartica su dostupni svim zdravstvenim ustanovama, te osiguranici mogu da ostvare prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Automatska overa zdravstvenih kartica predstavlja komforniji i jednostavniji način overe isprava o osiguranju, s obzirom na to da nije potrebno odlaziti na šalter i dostavljati različitu dokumentaciju. Overa se vrši automatski, samo na osnovu podatka da je dospeli doprinos plaćen.

Februar je bio fantastičan mesec za osnaživanje elektronske uprave u Srbiji, jer smo počeli realizaciju projekta adresnog registra, gde je 30 novih geodeta primljeno u RGZ i počelo da radi na elaboratima, na osnovu kojih će lokalne samouprave doneti odluke o nazivima ulica i kućnim brojevima. Zatim je u projektu „Bebo, dobro došla na svet“, posle Leskovca, Zrenjanina i Loznice, i u Beogradu omogućeno majkama da apliciraju za roditeljski dodatak još u porodilištu. U Beogradu je napravljen i korak više, jer je omogućeno i prijavljivanje za sva lokalna davanja porodiljama grada Beograda.

Da se Srbija približava razvijenim državama Zapada pokazuje i činjenica da će od petka građani naše zemlje moći na sajtu eUprave da sve usluge na tom portalu, poput produženja registracije vozila, plaćaju elektronskim novcem koji je dostupan u Republici Srbiji.

27. februar 2018.

UVOĐENjE DRUGE FAZE PROJEKTA „BEBO, DOBRO DOŠLA NA SVET“
I DO LOKALNIH NOVČANIH DAVANjA GRADA BEOGRADA NA JEDAN „KLIK“

Roditelji novorođenih beba u Beogradu moći će od danas da se prijave elektronski za roditeljski dodatak, kao i lokalna novčana davanja porodiljama koja obezbeđuje Grad Beograd, već iz porodilišta. Nova funkcionalnost informacionog sistema „Bebo, dobro došla na svet“, koji već omogućava upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijavu prebivališta i zdravstvenog osiguranja elektronskim putem – bez odlaska na šaltere različitih državnih institucija, predstavljena je u Ginekološko - akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu.

 UVOĐENjE DRUGE FAZE PROJEKTA „BEBO, DOBRO DOŠLA NA SVET“ I DO LOKALNIH NOVČANIH DAVANjA GRADA BEOGRADA NA JEDAN „KLIK“

Uvođenju druge faze projekta „Bebo, dobro došla na svet“ u glavnom gradu prisustvovala je predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, kao i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović, načelnica Gradske uprave Grada Beograda Sandra Pantelić i sekretar sekretarijata za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Roditeljski dodatak „na klik“ pored Beograda, već je dostupan i u Leskovcu, Zrenjaninu i Loznici. U narednoj fazi biće omogućen u Smederevu, a do kraja septembra meseca i u svim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji. Grad Beograd je otišao i korak dalje, pa je majkama u Beogradu omogućio da se već u porodilištu prijave za novčano davanje porodilji, novčano davanje porodilji za prvorođeno dete i novčano davanje nezaposlenoj porodilji.

 UVOĐENjE DRUGE FAZE PROJEKTA „BEBO, DOBRO DOŠLA NA SVET“ I DO LOKALNIH NOVČANIH DAVANjA GRADA BEOGRADA NA JEDAN „KLIK“

Procenjuje se da će uslugu elektronskog podnošenja roditeljskog dodatka koristiti oko 80 procenata roditelja i da će im ona uštedeti dodatnih 150.000 sati, pored 400.000 sati ukupne godišnje uštede vremena koju je roditeljima donela prva faza projekta. Kada na sve to dodamo činjenicu da majke sa prebivalištem u Beogradu više neće odlaziti na šalter, ni zbog lokalnih novčanih davanja grada, onda je ušteda još veća – procena je da se radi oko 16.000 zahteva na godišnjem nivou.

„Druga faza projekta „Bebo, dobro došla na svet“ deo je strategije razvoja elektronske uprave i strategije projekta „Stop birokratiji“, koje su među prioritetima Vlade Republike Srbije“, naglasila je predsednica Vlade Ana Brnabić. „Jednostavnije i poboljšane procedure omogućavaju da država bude efikasan servis, a ne teret građanima i privredi“, istakla je Brnabić i dodala da je reč o efikasnoj, jednostavnoj i besplatnoj usluzi koja je namenjena roditeljima tek rođenih beba, kojima je vreme posebno važno.

 UVOĐENjE DRUGE FAZE PROJEKTA „BEBO, DOBRO DOŠLA NA SVET“ I DO LOKALNIH NOVČANIH DAVANjA GRADA BEOGRADA NA JEDAN „KLIK“

„Prikupljanje na desetine dokumenata, plaćanje taksi i obilazak najmanje tri šaltera na kojima roditelji izgube u proseku tri sata, zamenjeni su jednom modernom elektronskom uslugom, koja Srbiju svrstava među retkim evropskim zemljama koje pružaju elektronske usluge na tako visokom nivou“, naglasila je predsednica Vlade.

Sama prijava za roditeljski dodatak i lokalna davanja porodiljama Grada Beograda veoma je jednostavna i oduzima svega nekoliko minuta vremena. Nakon što se majka, koja je državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Beogradu, u porodilištu izjasni da želi da svoje dete prijavi elektronskim putem, zdravstveni radnik u sistem unosi podatke roditelja i one koji se odnose na ime, prebivalište i zdravstveno osiguranje novorođenčeta. Zahtev za roditeljski dodatak i loklna novčana davanja porodiljama Grada Beograda podnosi se istovremeno. Pravo na ova lokalna davanja može da ostvari svaka porodilja koja ima prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje godinu dana pre porođaja.

 UVOĐENjE DRUGE FAZE PROJEKTA „BEBO, DOBRO DOŠLA NA SVET“ I DO LOKALNIH NOVČANIH DAVANjA GRADA BEOGRADA NA JEDAN „KLIK“

Informacioni sistem „Bebo, dobro došla na svet“ pušten je u rad u aprilu mesecu 2016. godine sa ciljem da roditeljima olakša prve dane života deteta – omogući im da za petnaestak minuta, potpuno besplatno i elektronski završe administrativne poslove, za koje je ranije bilo potrebno nekoliko odlazaka na šaltere i plaćanje različitih taksi. Putem usluge do sada je prijavljeno više od 87.000 beba, a roditelji su u više od 67.000 slučajeva odlučili da iskoriste mogućnost korišćenja usluge po principu „sve na jednom mestu“ i uspešno završe prijavu u matičnu knjigu, prebivalište i zdravstveno osiguranje.

Nova usluga odnosi se samo na roditeljski dodatak koji se isplaćuje iz budžeta države. Lokalne samouprave imaju pravo da u okviru svojih nadležnosti uvode dodatna porodična davanja. Prva jedinica lokalne samouprave koja je svoja novčana davanja porodiljama uključila u informacioni sistem „Bebo, dobro došla na svet“ je Grad Beograd, a sada je na ostalim jedinicama lokalne samouprave da podnesu inicijativu za uključivanje svojih dodatnih usluga Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Ključne informacije o projektu „BEBO, DOBRO DOŠLA NA SVET“

27. februar 2018.

Nedelja otvorenih podataka
6. – 11. mart 2018.

Međunarodni Dan otvorenih podataka, 3. mart, kojim se već sedam godina širom sveta proslavljaju dostignuća i mogućnosti otvorenih podataka, ove godine se po prvi put obeležava i u Srbiji. Ovim povodom, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), organizuje Nedelju otvorenih podataka, od 6. do 11. marta 2018. godine.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na centralnom događaju u okviru Nedelje otvorenih podataka, konferenciji pod nazivom „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti”, koja se održava u utorak 6. marta, sa početkom u 9.30 časova, u Hotelu „Crowne Plaza” (sala Baltik), Vladimira Popovića 10, Beograd.

 Nedelja otvorenih podataka 6. – 11. mart 2018.

Na skupu će biti predstavljena nacionalna inicijativa za otvaranje podataka, predloženi zakonski okvir za otvorene podatke, kao i novi skupovi podataka koje su državne institucije objavile na Nacionalnom portalu otvorenih podataka (data.gov.rs), a domaći i strani stručnjaci govoriće o međunarodnim trendovima u oblasti otvaranja podataka.

Posebna sesija biće posvećena otvorenim podacima lokalnih samouprava, gde će biti reči o tome kako gradovi i opštine otvaraju svoje javne podatke i kako to doprinosi unapređenju kvaliteta svakodnevnog života i rada ljudi, privatnih i javnih institucija.

Tokom Nedelje otvorenih podataka biće održan veći broj okupljanja i radionica tehničke zajednice i drugih zainteresovanih. Na ovim događajima, koji će biti održani u Startit centrima širom Srbije, zainteresovani će moći da razgovaraju o politici otvorenih podataka, prioritetima, problemima i potrebama različitih strana u procesu otvaranja podataka, kao i da nauče kako se koriste otvoreni podaci, kako se kombinuju sa podacima iz drugih izvora, kako se analiziraju, vizualizuju i sl.

Raspored svih događaja u Nedelji otvorenih podataka dajemo u nastavku.

Formular za registraciju za Konferenciju „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti” i konferenciju slobodnog formata (unconference) na temu otvorenih podataka, koji će biti održani 6. marta

Više detalja o skupovima i radionicama u Startit centrima, kao i adrese za registraciju, biće uskoro dostupni na startit.rs/category/dogadjaji.

* * *

Nedelja otvorenih podataka održava se u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti”, koji sprovode Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i UNDP, a podržavaju Svetska banka, Fond za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF) i Švedska agencija za međunarodnu saradnju (SIDA).

* * *

Preuzmite poziv i program događaja u Nedelji otvorenih podataka.

07. februar 2018.

PREMIJERKA PREDSEDAVALA PRVOM SEDNICOM KOORDINACIONOG SAVETA ZA E-UPRAVU

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić predsedavala je danas prvom sednicom Koordinacionog saveta za elektronsku upravu, na kojoj su predstavljeni projekti za unapređenje eUprave u Srbiji.

 Sednica Koordinacionog saveta za elektronsku upravu

Kako je istakla predsednica Vlade najbolji od tih projekata konkurisaće do kraja aprila za odobrena sredstva Svetske banke.

„Prioritetni projekti biće primenjeni u narednom periodu, s ciljem daljeg sprovođenja suštinskih reformi u digitalizaciji državne uprave, poboljšanja usluga za građane i stvaranju povoljnije poslovne klime za privredu“, rekla je premijerka Brnabić.

 Sednica Koordinacionog saveta za elektronsku upravu

Na sednici Saveta su analizirane i najvažnije tačke u sprovođenju strategije razvoja elektronske uprave do kraja 2018. godine, poput primene Zakona o elektronskom poslovanju i Zakona o elektronskoj upravi, različitih sistema elektronskog plaćanja, daljeg razvoja informacionog sistema „eZUP“, kao i postavljanja podataka na nacionalnom Portalu otvorenih podataka.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović predstavio je rad Kancelarije i ukazao na važne tačke u sprovođenju strategije razvoja elektronske uprave do kraja 2018. godine.

Novooformljenim Koordinacionim savetom za eUpravu, koji je formiran da bi se obezbedila primena najviših standarda u uvođenju elektronske uprave, predsedava premijerka Ana Brnabić.

Savet čine i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, predstavnici Kabineta premijera, svih ministarstava važnih za razvoj elektronske uprave, predstavnici nevladinog sektora i tri univerziteta – u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

07. februar 2018.

Privredi neophodno više stručnjaka u IT sektoru

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, tokom obilaska polaznika drugog ciklusa programa prekvalifikacija u IT sektoru, da je potreba naše zemlje da se prekvalifikuje 3.000 kandidata za ovu oblast godišnje, ali da nedostaje kvalitetna obuka.

 Privredi neophodno više stručnjaka u IT sektoru

Brnabić je u prostorijama Beogradskog instituta za tehnologiju – BIT poručila da su, u skladu s tim, hitno potrebne škole i predavači koji će moći da izađu u susret potrebama privrede.

Premijerka je navela da je drugom fazom prekvalifikacija u IT sektoru obuhvaćeno 700 polaznika umesto 900, kako je ranije najavljeno, ali da će čim se stvore kapaciteti početi obuka i za preostalih 200 kandidata.

To je još jedan od pokazatelja potencijala koje Srbija ima, a koje u ovom trenutku ne možemo da iskoristimo. Vlada je sa Nacionalnom službom za zapošljavanje budžetirala sredstva za još 1.500 polaznika koji treba da prođu obuku u ovoj godini, jer potrebe u privredi postoje, ali nam nedostaju kvalitetne škole i predavači, rekla je ona.

Predsednica Vlade je ukazala na to da se oko 35 odsto, od ukupno 100 polaznika koji su u pilot-fazi prošli obuku prošle godine, zaposlilo u IT sektoru.

Investicije u prekvalifikacije vraćaju se u budžet kroz poreze i doprinose nakon 9 do 14 meseci, u zavisnosti od toga kada se ljudi zaposle, što nam pruža mogućnost da nastavimo da ulažemo u projekat prekvalifikacije, naglasila je Brnabić.

 Privredi neophodno više stručnjaka u IT sektoru

Ona je dodala da se za drugu fazu prekvalifikacija u IT sektoru, koja se sprovodi u saradnji sa Beogradskim institutom za tehnologiju, prijavilo 12.000 kandidata i da je od testiranih 8.000, odabrano 900 za program obuke.

Ovaj program postaće primer projekta za zapošljavanje i investiranje u ljude koji su neophodni tržištu, a kojima je potreban posao što se više plaća i predstavlja bolju perspektivu, poručila je premijerka.

Stalni predstavnik UNDP u Beogradu Karla Herši izrazila je zadovoljstvo time što UNDP sarađuje sa Vladom Srbije u programu prekvalifikacija, ističući da Srbija hvata korak sa IT revolucijom, te da je tehnologija klučni element za ekonomski i društveni razvoj.

Ona je ukazala na to da je vrednost pomenutog programa u tome što polaznicima pruža priliku da se nakon obuke zaposle ili pokrenu sopstveni biznis u sektoru u kojem su zarade među najvećim u Srbiji, dok IT kompanijama pomaže da pronađu adekvatnu radnu snagu.

Predavač BIT-a, jedne od devet škola u Srbiji u kojoj se odvija program prekvalifikacije, Marko Aleksić naveo je da je cilj te ustanove, u kojoj se obučava 60 polaznika, da podigne nivo neformalnog IT obrazovanja u Srbiji.

Ideja je da spojimo iskustva iz prakse sa onim što se uči na fakultetima jer ono što nauče na teorijskim predavanjima polaznici direktno primenjuju na svojim projektima, objasnio je Aleksić.

Predstavnik organizacije ''Startit'', koja obučava po 16 polaznika u Zrenjaninu i Subotici, Vladimir Trkulja rekao je da sistem formalnog obrazovanja ne može da podmiri potrebe u IT sektoru, naglasivši da su sve IT kompanije u Srbiji spremne da zaposle ljude koji prođu kvalitetan program prekvalifikacije.

Naš cilj jeste da se ljudi obrazuju u lokalnim sredinama i da se nakon toga tu i zaposle. Jedna od prednosti ovog programa jeste u tome što nudi mogućnost polaznicima da dobiju mesec dana prakse u IT kompaniji, podvukao je on.

Program prekvalifikacije u IT sektoru sprovodi Kancelarija Vlade Srbije za informacione tehnologije i eUpravu, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UN Programom za razvoj (UNDP).

Obilasku su prisustvovali i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

03. februar 2018.

SAMO ČETIRI DANA NAKON ZRENjANINA, ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA RODITELjSKI DODATAK OD JUČE I U LOZNICI

Majke novorođenčadi u Loznici od juče, za roditeljski dodatak mogu da se prijave u potpunosti elektronski iz porodilišta. Ova nova funkcionalnost informacionog sistema "Bebo, dobro došla na svet", koji već omogućava upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijavu prebivališta i zdravstvenog osiguranja elektronskim putem – bez odlaska na šaltere različitih državnih institucija, startovala je po prvi put pre samo četiri dana u opštini Zrenjanin, dok je od decembra meseca dostupna i u Leskovcu.

U narednom periodu ova usluga biće omogućena u Beogradu i Smederevu, a do kraja septembra i u preostalim lokalnim samoupravama u Srbiji.

 Infografika „BEBO, DOBRO DOŠLA NA SVET“

Druga faza ovog projekta deo je strategije razvoja elektronske uprave i projekta Stop birokratiji čiji je cilj smanjenje birokratksih procedura, koji su bili i ostali prioritet ministarke, a sada predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić.

Procenjuje se da će je koristiti oko 80 odsto roditelja, kojima će uštedeti dodatnih 150.000 sati. Prva faza informacionog sistema "Bebo, dobro došla na svet", roditeljima je već uštedela 400.000 sati, što zajedno donosi 550.000 sati uštede godišnje. Usluga je besplatna i namenjena je roditeljima tek rođenih beba, kojima je vreme posebno važno.

Sama prijava za roditeljski dodatak u okviru informacionog sistema "Bebo, dobro došla na svet", veoma je jednostavna i zahteva svega nekoliko minuta. Nakon što se majka, državljanka Republike Srbije sa prebivalištem u Loznici, Leskovcu ili Zrenjaninu, u ovoj fazi projekta, u porodilištu izjasni da želi svoje dete da prijavi elektronskim putem, zdravstveni radnik u sistem unosi podatke roditelja i one koji se odnose na ime, prebivalište i zdravstveno osiguranje novorođenčeta. Zahtev za roditeljski dodatak podnosi se istovremeno. Ime deteta moguće je uneti i na jezicima manjina.

Informacioni sistem „Bebo, dobro došla na svet“ počeo je sa radom u aprilu 2016. godine sa ciljem da roditeljima olakša prve dane života deteta – omogući im da za 15 minuta, potpuno besplatno i elektronski završe administrativne poslove, za koje je ranije bilo potrebno nekoliko odlazaka na šaltere i plaćanje različitih taksi. Putem usluge do sada je prijavljeno više od 80.000 beba, a roditelji su u više od 64.000 slučajeva odlučili da iskoriste mogućnost korišćenja usluge po principu „sve na jednom mestu“ i uspešno završe prijavu u matičnu knjigu, prebivalište i zdravstveno osiguranje.

Ključne informacije o projektu „BEBO, DOBRO DOŠLA NA SVET“

02. februar 2018.

RADIONICA O OTVARANjU PODATAKA U OBLASTI SAOBRAĆAJA NA NIVOU GRADOVA SRBIJE

Danas je u prostorijama Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu održana radionica o otvaranju podataka u oblasti saobraćaja na nivou gradova Srbije. Radionici su prisustvovale lokalne samouprave a ona je održana u organizaciji Kancelarije za IT i eUpravu i UNDP-a.

 Radionica o otvaranju podataka u oblasti saobraćaja na nivou gradova Srbije

Na radionici su predstavljena nacionalna inicijativa za otvaranje podataka, kao i načini na koje otvoreni podaci doprinose kvalitetu života u gradovima, efikasnijim javnim uslugama i lakšoj komunikaciji sa građanima. Takođe, predstavljen je projekat „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“, kao i mogućnosti podrške koje stoje na raspolaganju gradovima u procesu otvaranja podataka.

„Otvaranje podataka u posedu javnih institucija radi njihove ponovne upotrebe strateško je opredeljenje Vlade Srbije, reflektovano u Strategiji razvoja elektronske uprave i Akcionom planu za sprovođenje međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji, koje sadrže posebna poglavlja posvećena otvaranju podataka. Osim toga, otvoreni podaci dobili su posebno mesto u ekspozeu predsednice Vlade iz juna 2017. godine“, izjavio je Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Cilj radionice je da se lokalne samouprave upoznaju sa mogućnostima i značajem otvaranja podataka. Želimo da što više institucija počne da otvara svoje podatke kako bi oni mogli da se koriste u stvaranju novih korisnih rešenja, rekao je Jovanović.

Početkom 2016. formirana je Radna grupa za otvorene podatke, koja okuplja preko 30 državnih institucija i predstavnike nevladinog sektora, privrede, stručne javnosti i međunarodnih organizacija. Tokom 2017. pušten je u rad nacionalni Portal otvorenih podataka (data.gov.rs), a završen je i nacrt pravnog okvira za otvorene podatke, integrisan u Predlog zakona o elektronskoj upravi, koji je usvojen na sednici Vlade 18. januara 2018. Početkom decembra 2017. otpočeo je dvogodišnji projekat „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti”, koji sprovodi Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a uz podršku Svetske banke, Fonda za dobru upravu (GGF) Velike Britanije i Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA).

30. januar 2018.

POČETAK RADA DRUGE FAZE PROJEKTA „BEBO, DOBRO DOŠLA NA SVET“

DO RODITELjSKOG DODATKA NA JEDAN „KLIK“

Roditelji novorođenih beba u Zrenjaninu od danas će moći da se za roditeljski dodatak prijave onlajn i to u porodilištu. Nova funkcionalnost informacionog sistema eBeba, koji već omogućava upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijavu prebivališta i zdravstvenog osiguranja elektronskim putem – bez odlaska na šaltere različitih državnih institucija, predstavljena je u Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu.

 POČETAK RADA DRUGE FAZE PROJEKTA „BEBO, DOBRO DOŠLA NA SVET“

Početku rada druge faze projekta „Bebo, dobrodošla na svet“ u tom gradu prisustvovala je predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, kao i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović.

Roditeljski dodatak „na klik“ pored Zrenjanina, već je dostupan u Leskovcu. U narednoj fazi biće omogućen u Loznici, Smederevu i Beogradu, a do kraja godine i u preostalim lokalnim samoupravama u Srbiji. Procenjuje se da će ovu uslugu koristiti oko 80 odsto roditelja i da će im ona uštedeti dodatnih 150.000 sati. Prva faza projekta roditeljima je već uštedela 400.000 sati godišnje, što zajedno donosi 550.000 sati uštede godišnje.

 POČETAK RADA DRUGE FAZE PROJEKTA „BEBO, DOBRO DOŠLA NA SVET“

„Druga faza projekta „Bebo, dobro došla na svet“ deo je strategije razvoja elektronske uprave i projekta „Stop birokratiji“ koji ima za cilj smanjenje birokratksih procedura“, izjvila je predsednica Vlade Ana Brnabić. „Jednostavnije i poboljšane procedure omogućavaju da država bude efikasan servis kreiran po meri građana i privrede“, istakla je Brnabić i dodala da je reč o efikasnoj, jednostavnoj i besplatnoj usluzi koja je namenjena roditeljima tek rođenih beba, kojima je vreme posebno važno.

„Prikupljanje na desetine dokumenata, plaćanje taksi i obilazak najmanje tri šaltera na kojima roditelji izgube u proseku tri sata, zamenjeni su jednom modernom elektronskom uslugom“, naglasila je predsednica Vlade.

 Infografika „BEBO, DOBRO DOŠLA NA SVET“

Sama prijava za roditeljski dodatak u okviru „eBebe“ veoma je jednostavna i zahteva svega nekoliko minuta vremena. Nakon što se majka, državljanka Republike Srbije sa prebivalištem u Zrenjaninu, u porodilištu izjasni da želi svoje dete da prijavi elektronskim putem, zdravstveni radnik u sistem unosi podatke roditelja i one koji se odnose na ime, prebivalište i zdravstveno osiguranje novorođenčeta. Zahtev za roditeljski dodatak podnosi se istovremeno.

Ime deteta moguće je uneti i na jezicima manjina.

Informacioni sistem „Bebo, dobro došla na svet“ počeo je sa radom u aprilu 2016. godine sa ciljem da roditeljima olakša prve dane života deteta – omogući im da za 15-tak minuta, potpuno besplatno i elektronski završe administrativne poslove, za koje je ranije bilo potrebno nekoliko odlazaka na šaltere i plaćanje različitih taksi. Putem usluge do sada je prijavljeno više od 80.000 beba, a roditelji su u više od 64.000 slučajeva odlučili da iskoriste mogućnost korišćenja usluge po principu „sve na jednom mestu“ i uspešno završe prijavu u matičnu knjigu, prebivalište i zdravstveno osiguranje.

Nova usluga odnosi se samo na roditeljski dodatak koji se isplaćuje iz budžeta države. Lokalne samouprave imaju pravo da u okviru svojih nadležnosti uvode dodatna porodična davanja.

29. januar 2018.

PREDSTAVLjENI ČLANOVI RADNE GRUPE I DALjI KORACI ZA OTVARANjE DRŽAVNIH PODATAKA

Članovi Radne grupe, koja će u naredne dve godine raditi na uključivanju različitih državnih institucija u projekat otvaranja podataka i definisanju zakonskog okvira za otvorene podatke, predstavljeni su danas na skupu održanom u Palati Srbije.

 PREDSTAVLjENI ČLANOVI RADNE GRUPE I DALjI KORACI ZA OTVARANjE DRŽAVNIH PODATAKA

Formiranje ovog tela ključno je za dalji razvoj inicijative „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“, u okviru koga je prošle godine u rad pušten Portal otvorenih podataka (data.gov.rs), centralno mesto na kojem su objedinjeni podaci različitih državnih institucija i stavljeni na raspolaganje građanima, privatnom i nevladinom sektoru.

Doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu i predsednik Radne grupe, istakao je da su se na današnjem sastanku članovi upoznali sa konceptom otvorenih podataka, dosadašnjim rezultatima i daljim planovima ove značajne nacionalne inicijative.

 PREDSTAVLjENI ČLANOVI RADNE GRUPE I DALjI KORACI ZA OTVARANjE DRŽAVNIH PODATAKA

Članovi radne grupe su predstavnici Kabineta premijera, Generalnog sekretarijata Vlade, tim Kancelarije za IT i eUpravu, kao i predstavnici različitih ministarstava, uprava, zavoda i agencija. Učešće u radu Radne grupe su uzele i nevladine organizacije, privredna udruženja, predstavnici tehnološke i startap zajednice, univerziteta, kao i Pokrajinske Vlade i lokalnih samouprava i međunarodnih razvojnih partnera.

Podsetimo, Kancelarija za IT i eUpravu i Program UN za razvoj (UNDP) su u oktobru prošle godine potpisale sporazum o partnerstvu na projektu „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“, za koji su obezbeđena sredstva od preko 800.000 dolara od Svetske banke, Fonda za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF), Švedske agencije za međunarodnu saradnju (SIDA) i UNDP. Ovim projektom predviđeno je usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira za otvorene podatke, sprovođenje pilot projekata za njihovo otvaranje, dalje unapređenje portala data.gov.rs, podizanje svesti o značaju ove teme, kao i podsticanje ponovnog korišćenja podataka i jačanje zajednice.

 PREDSTAVLjENI ČLANOVI RADNE GRUPE I DALjI KORACI ZA OTVARANjE DRŽAVNIH PODATAKA

„Predstavili smo i rezultate pilot projekta Digitalni informatori o radu na lokalnom nivou, koji je osmišljen tako da predstavnicima lokalnih samouprava na jednostavan način predstavi značaj otvaranja podataka, i da im konkretne smernice - kako i koje podatke mogu da otvore i učine ih dostupnim javnosti. Usaglašeni su dalji koraci u planiranju aktivnosti i pružanju podrške institucijama“, naveo je Jovanović.

On je dodao i da je Radna grupa razmatrala Akcioni plan za Partnerstvo za otvorenu upravu, kao i obeležavanje Nedelje otvorenih podataka, koja bi se održala početkom marta 2018.

Akcioni plan za otvaranje podataka usvojen je kao poglavlje u okviru Akcionog plana za razvoj elektronske uprave, kako bi državnim institucijama olakšao razvijanje sistema otvorenih podataka i omogućio širu digitalnu transformaciju zemlje. Ciljevi ovog plana su i unapređenje državnih usluga i podsticanje inovacija i rasta u IT industriji, posebno za mala i srednja preduzeća. Otvoreni podaci je veoma važan koncept, što govori i da se našao u ekspozeu Predsednice Vlade Ane Brnabić, kao i u Strateškom planu razvoja eUprave u periodu od 2016- 2018 godine.

Nacionalni portal otvorenih podataka u ovom času sadrži ukupno 142 fajla sa otvorenim podacima koje postavlja devet državnih organa. Kakav je kvalitet vazduha, koliko je bilo saobraćajnih nesreća i sa kakvim ishodom, kao i koji lek čemu služi, samo su neke od informacija koje će se i nadanje slivati u ovu centralnu bazu, dostupnu svima. Na portalu se ne nalaze zaštićene informacije, poput onih o ličnosti.

26. januar 2018.

Jovanoviću priznanje za doprinos razvoju i promociji eUprave

Prestižno priznanje NALED-a za direktora Kancelarija za IT i eUpravu doc. dr Mihaila Jovanovića za doprinos razvoju i promociji e-uprave i elektronskih servisa koje se dodeljuje izuzetnim pojedincima iz državne administracije

Doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu dobitnik je prestižnog priznanja za doprinos razvoju i promociji e-uprave i elektronskih servisa koje Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) svake godine dodeljuje izuzetnim pojedincima iz državne administracije.

 Jovanoviću priznanje za doprinos razvoju i promociji eUprave

Jovanoviću je nagrada uručena za lično zalaganje i rezultate ostvarene u saradnji sa NALED-om tokom prethodne godine u domenu razvoja elektronske uprave u Srbiji, uključujući i formiranje funkcionalne Vladine Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uspostavljanje Koordinacionog saveta za e-upravu kao platforme za javno-privatni dijalog o razvoju elektronskih servisa države prema građanima i privredi, i rad na uvođenju i promociji e-plaćanja, e-arhiviranja, upotrebe elektronskog dokumenta i elektronskih registara. „Najpre, želeo bih da se zahvalim svim članovima NALEDA-a i Izvršnoj kancelariji koji su me nominovali za ovo prestižno priznanje, a zatim i Upravnom odboru koji je prepoznao moj trud i veliku posvećenost razvoju elektronske uprave u Srbiji. Ovo je značajno priznanje celokupnom timu Kancelarije. Zahvalnost na velikoj podršci u realizaciji spomenutih rezultata upućujem predsednici Vlade RS Ani Brnabić“, rekao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Jovanović je dodao i da je talas suštinskih reforma u digitalizaciji državne uprave, poboljšanju svakodnevice građana i stvaranju povoljnije poslovne klime za privredu, otpočeo sa formiranjem Kancelarije za IT i eUpravu.

 Jovanoviću priznanje za doprinos razvoju i promociji eUprave

„Kancelarija za IT i eUpravu, kao služba Vlade RS, formirana je kao centralni i najviši IT autoritet u državi – čiji direktor odgovara direktno predsedniku Vlade, što je umnogome olakšalo napredak na polju elektronske uprave, ubrzalo realizaciju kompleksnih IT projekata i dovelo do vidljivih pomaka u pružanju usluga elektronske uprave“, naveo je on.

U prvih pet meseci postojanja Kancelarija je napravila jedan od najznačajnijih koraka u centralizaciji i osnaživanju IT kapaciteta države i formirala je prvi Državni data centar, u kojem je smeštena ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura državnih organa. Nedavno je omogućena upotreba platnih kartica na nacionalnom Portalu eUprava i tako je korisnicima po prvi put ponuđena objedinjena elektronska usluga državnih organa. Uspostavljen je i Nacionalni portal otvorenih podata, informacioni sistem „Bebo, dobro došla na svet“ je dodatno unapređen mogućnošću podnošenja zahteva za roditeljskim dodatkom i omogućena je automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja.

26. januar 2018.

DANAS SU POČELE OBUKE U PROGRAMU PREKVALIFIKACIJA ZA IT

Danas su u Nišu i Novom Sadu započele obuke za kandidate koji su se u velikoj konkurenciji od 12.363 prijavljenih nacionalni program prekvalifikacija u IT sektoru izborili za svoje mesto među 700 najboljih. Proces selekcije je završen za kurseve u Nišu i Novom Sadu, dok će u Valjevu, Beogradu, Zrenjaninu, Čačku i Subotici kandidati učestvovati u dodatnom krugu selekcije za 81 preostalo slobodno mesto na kursevima.

Devet škola i institucija širom Srbije, koje će organizovati ukupno 18 kurseva programiranja, sproveli su testiranje i intervjuisanje 2.042 kandidata koji su se plasirali u uži izbor, a konačna lista svih polaznika biće objavljena do kraja meseca na sajtu IT obuke.

„Nakon što su dobili sve neophodne podatke o kursevima – o vremenu i mestu održavanja, planu rada i prakse – kandidati su poslali listu sa tri želje, odnosno obuke koje žele da pohađaju. Škole su, u toku prošle i ove nedelje, organizovale dodatno testiranje i intervjue potencijalnih polaznika, i na osnovu tog procesa odabrali najbolje kandidate“, kaže Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Jovanović objašnjava da će mesta koja su ostala slobodna posle prvog kruga popuniti kandidati koji nisu uspeli da upišu kurs koji im je bio prva želja. Ukoliko sva mesta ne budu popunjena ni nakon drugog, po istom principu će biti održan i treći krug.

Proces upisa polaznika za nacionalni program prekvalifikacija u IT sektoru trebalo bi da bude gotov do kraja ovog meseca, a planirano je da većina kurseva traje do jula ove godine. Za drugi ciklus nacionalnih prekvalifikacija prijavilo se ukupno 12.363 ljudi, od čega je u onlajn testiranju učestvovalo njih 9.279. Najboljih 2.042 kandidata plasiralo se u dalji proces selekcije, dok je 1.811 kandidata poslalo listu željenih kurseva. Kandidati su iskazali najveće interesovanje za programe Fakulteta organizacionih nauka i SEE ICT u Beogradu.

Ove nedelje su na obuke krenuli polaznici Niškog klastera naprednih tehnologija i Vojvođanskog IKT klastera. Ukupno je obezbeđena 700 mesta za polaznika širom Srbije, od toga 490 u Beogradu, 80 u Nišu, 45 u Novom Sadu, 33 u Čačku, 20 u Valjevu i po 16 u Subotici i Zrenjaninu.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP je, u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, odabrao škole i institucije koje će izvoditi kurseve - Elektrotehnički fakultet, Fakultet organizacionih nauka, škola računara CET, SEE ICT, Link grupa, Univerzitet Metrolopitan, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Vojvođanski i Niški klaster naprednih tehnologija. Institucije sa kojima je potpisan ugovor imaju sporazume o saradnji sa najrelevantnijim IT kompanijama, pa su tako u samom startu obezbeđene stručne prakse za više od 75 odsto kandidata.

###

Program prekvalifikacija pokrenut je radi obezbeđivanja kadrova u IT sektoru i smanjenja nezaposlenosti. Kreiran je na osnovu istraživanja koje je pokazalo da u narednih godinu dana 118 IT kompanija u Srbiji planira da zaposli 1.000 programera-početnika.

###

Obuke su nastavak uspešnog pilot-projekta, pokrenutog na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, kojim predsedava predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić. U okviru pilota do sada je obučeno 7 polaznika, do kojih je 70 odsto pohađalo stručnu praksu ili našlo posao u nekoj od IT kompanija. U drugom krugu za program prekvalifikacija prijavilo se 12.300 kandidata.

18. januar 2018.

Usvojen Predlog zakona o elektronskoj upravi

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o elektronskoj upravi, koji bi trebalo da omogući jednostavnije, transparentnije i efikasnije funkcionisanje elektronskih javnih servisa.

Jedan od ključnih ciljeva ovog zakona jeste da se olakša elektronska komunikacija građana, pravnih lica i nevladinih organizacija sa organom uprave.

Zakon je, takođe, jedan od stubova funkcionisanja elektronske uprave, neophodan za usklađivanje i harmonizaciju sa važećim evropskim propisima.

Vlada je usvojila i Odluku o obrazovanju Komisije za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja, koja će raditi na unapređenju dualnog obrazovanja i trogodišnjem vrednovanju ostvarenih rezultata.

3. januar 2018.

Osam jednostavnih koraka i manje od dva minuta za ePlaćanje

Nova eUsluga na nacionalnom Portalu eUprava „ePlaćanje administrativnih taksi“, stekla je veliku popularnost u veoma kratkom roku zbog brojnih pogodnosti – između ostalog i zbog mogućnosti korišćenja različitih platnih kartica– Master kard, Visa, Maestro i domaće Dina kard platne kartice.

Takođe, sama procedura onlajn plaćanja je kratka, bezbedna i veoma jednostavna. Odvija se u samo nekoliko koraka i iziskuje manje od dva minuta vremena.

 Osam jednostavnih koraka i manje od dva minuta za ePlaćanje

1. Nakon što korisnik unese sve potrebne podatke za uslugu sa obaveznom administrativnom taksom, pojavljuje se opcija plaćanje. Jednostavnim klikom na nju, otvara se naredni korak.

2. U drugom koraku, korisnik može da se opredeli za opciju plaćanja platnim karticama ili opštom uplatnicom. Klikom na opciju plaćanje karticama nastavlja sa onlajn plaćanjem i prelazi na naredni korak. U slučaju izbora opšte uplatnice, dobiće generisanu uplatnicu sa ukupnim zaduženjem, koja može da odštampa i plati fizički – odlaskom na šalter pošte ili banke po izboru.

3. U trećemo koraku kod plaćanja platnim karticama korisnik može da odabere banku preko koje će da realizuje transakciju. Na Portalu eUprave u ovom trenutku samo preko Komercijalne banke je moguća realizacija transakcije, ali se uskoro očekuje implementacija servisa drugih banaka koje posluju u našoj zemlji i koje imaju ovu mogućnost.

4. Nakon odabira banke, dobija informaciju koliko iznosi administrativna taksa, koliko provizija i koliko iznosi ukupno plaćanje. Važno je napomenuti da je klikom na opciju zatvori i u ovom koraku moguće odustati od plaćanja karticom. Odabirom opcije plaćanje korisnik nastavlja sa procedurom.

5. U narednom koraku, otvara se stranica one banke koju je korisnik odabrao u prethodnom koraku, a gde je neophodno popuniti nekoliko polja. U polju broj kartice unosi se šesnaestocifren broj, bez razmaka, koji se nalazi na prednjoj strani platne kartice. U polje datum isteka važenja kartice unose se datum – mesec i godina. Ovaj podatak nalazi se ispod broja kartice, na prednjoj strani. Najčešće ima četiri cifre i istaknut je u formi 08/20. Kod stavke CVC2/CVV2 kod ukucava se trocifren broj, lociran na zaštitnoj traci, na poleđini kartice. Nakon što unese sve potrebne podatke, korisnik klikom na opciju plati, prelazi na naredni korak.

6. Pretposlednji korak jeste verifikacija koja postoji samo kod nekih tipova platnih kartica (ne postoji za Dina karticu). Nakon klika na SMS, korisniku će telefonom, u poruci, stići niz brojeva i simbola, koje bi u narednom koraku trebalo da unese na Portal eUprava i tako potvrdi plaćanje.

7. U finalnom koraku, korisnik u polje lozinka unosi niz brojeva i simbola koje je dobio u SMS poruci, kao sredstvo verifikacije. Pred njim se još jednom nalaze svi podaci koje je uneo. Nakon što ih pažljivo proveri, i opredeli se za opciju potvrdi, plaćanje je završeno. I u ovom koraku moguće je obustaviti proceduru, klikom na odustani.

8. Korisnik dobija obaveštenje da je autorizacija uspešno obavljena, a plaćanje gotovo. Klikom na nastavi ponovo može da se vrati na stranicu sa svim relevantnim podacima vezanim za plaćanje.

 Vrh strane
 #CodeGovernment Hakaton Portal eUprava Portal otvorenih podataka Prekvalifikacije za IT Informator o radu Smernice v.5.0 Lista standarda interoperabilnosti v.2.1 Internet domeni organa državne uprave Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi Zahtev za informacijama od javnog značaja eDijaspora