МЕНИ

Насловна » О нама » Организација и опис функција руководилаца

Организација и опис функција руководилаца

Радом Дирекције руководи директор Душан Стојановић, почев од 31. августа 2013. године, који је постављен решењем Влада 24 број: 119L5570/2013 од 05. јула 2013. године.

Директор руководи, планира, организује и координира рад Дирекције; распоређује послове на уже унутрашње јединице; подноси извештаје о раду Дирекције; остварује сарадњу из делокруга Дирекције са другим органима и организацијама; обавља и друге послове које одреди министар.

Сектором за електронску управу руководи помоћник директора.

Помоћник директора Даринка Радојчић руководи пословима које се односе на развој електронске управе и стандардизацију, реформу државне управе кроз увођење информационих технологија; учествује у планирању пројеката; обавља послове међусобно повезаних области рада организационих јединица у Дирекцији; обавља и друге послове по налогу директора Дирекције.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, одређено је унутрашње уређење Дирекције за електронску управу и систематизација радних места.

За обављање послова из законом утврђеног делокруга Дирекције, образоване су следеће основне унутрашње организационе јединице:

  1. Одељење за електронску управу и подршку, и
  2. Група за управљање пројектима електронске управе.

Одељење за електронску управу и подршку

Одељење за електронску управу и подршку обавља послове који се односе на: анализу и дефинисање приоритета стратешких и планских докумената развоја електронске управе, усклађивање и унапређивање развоја информационих система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби; увођење и унапређење електронске управе; пружање услуга електронске управе; развој електронске управе, анализе у области електронске управе; припрему, иницирање, управљање, праћење и пријем (вредновање и верификацију) пројеката електронске управе; праћење савремених методолошко-технолошких основа (оквира, методологија, принципа, концепата, алата, технологија и архитектура) електронске управе; мере и препоруке за усклађивање и унапређивање развоја и функционисања информационих система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби; електронско издавање временског жига; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова ЕУ, донација и других облика развојне помоћи у области информационог друштва и електронских комуникација, као и друге послове из делокруга Одељења.

У Одељењу за електронску управу и подршку образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за  развој електронске управе и стандардизацију, и
  2. Група за подршку.

Одсек за развој електронске управе и стандардизацију којом руководи шеф одсека Марија Кујачић (marija.kujacic@deu.gov.rs, телефон 011/ 3239-730) обавља послове који се односе на: реализацију приоритета стратешких и планских докумената развоја електронске управе, усклађивање и унапређивање развоја информационих система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби; увођење и унапређење електронске управе; пружање услуга електронске управе; праћење развоја електронске управе; анализа и избор технолошких решења у области електронске управе; евидентирање, класификацију и вредновање решења развоја електронске управе; усклађивање и унапређивање развоја и функционисања информационих система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби; прати, анализира и иницира стандарде, процедуре и критеријуме у увођењу стандарда у области информационо-комуникационих технологија у државним органима, органима аутономне покрајине, органима јединица локалне самоуправе и јавним службама и прати њихову реализацију; као и друге послове из делокруга Oдсека.

Група за подршку којом руководи руководилац групе Марко Јовановић (marko.jovanovic@deu.gov.rs, телефон 011/ 3340-361) обавља послове који се односе на: подршку функционисања информационих система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби; подршку функционисања електронске управе и националног Портала еУправа; вођење периодичне евиденције о подршци пројектима; припреме релевантне техничке спецификације за подршку функционисања информационих система; административне и стручне послове; израду и подношење извештаја о спровођењу и чувању документације; системску, ИКТ, административну и логистичку подршку свим пројектима који су развијени у оквиру Дирекције са другим државним органима, органима аутономне покрајине, органима јединица локалне самоуправе и јавних служби; администратативне послове над интернет презентацијама у надлежности Дирекције; техничка подршка електронског издавања временског жига и друге послове из делокруга Групе;

Група за управљање пројектима електронске управе

Група за управљање пројектима електронске управе којом руководи руководилац групе Дара Гравара Стојановић (dara.gravara@deu.gov.rs, телефон 011/ 3340-737) обавља послове који се односе на: припрему стратешких и програмских докумената за финансирање из фондова ЕУ  и других донатора у области информационог друштва и електронске управе; идентификацију и формулацију пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ везаних за електронску управу; предлагање и планирање пројеката у складу са релевантном процедуром; припрему релевантне пројектне документације (студије изводљивости); вођење евиденције о свим предложеним пројектима; припрему и ревизију листе приоритетних пројеката у области електронске управе; припрему и подношење извештаја о процесу планирања пројеката; спровођење активности од значаја за видљивост пројеката финансираних из фондова ЕУ и других донатора; учешће у релевантним одборима за праћење програма; организовање, спровођење и контролу спровођења пројеката из области електронске управе, који су одобрени за финансирање из фондова ЕУ и других донатора, у складу са релевантним процедурама; припрему релевантне тендерске документације (описе послова, техничке спецификације, уговоре о радовима итд.) донаторских пројеката; учешће у изради и ажурирању плана јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; административне и стручне послове, укључујући и контролу, везане за тендерску документацију, као и за спровођење уговорених обавеза; израду и подношење извештаја о спровођењу и чувању неопходне документације ради спровођења поступка ревизије; извештавање о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ и других донатора; обављање и других послова из делокруга Групе.

 Врх стране
 Портал еУправа  Информатор о раду  Смернице в.5.0  Листа стандарда интероперабилности в.2.0  Захтев за информацијама од јавног значаја  Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи  eДијаспора