МЕНИ

Насловна » Услуге

Услуге

Пријава за коришћење платформе за плаћање - еПлаћање+

Систем за електронско плаћање еПлаћање+ је осмишљен тако да пружи могућност интеграције поступка плаћања административних такси са независним апликацијама институција које  самостално нуде електронске услуге. То практично значи да институције имају могућност да комплетно аутоматизују процес подношења електронских захтева, укључивши и online плаћање, и тиме грађанима и привреди олакшају пословање са администрацијом. Уколико институција нема претензија да самостално развија електронске услуге које би интегрисала са системом еПлаћање+, тада може креирати електронску услугу на Порталу еУправа. Тако креиране електронске услуге такође користе систем еПлаћање+.

Да би сте покренули поступак за пријаву за коришћење платформе еПлаћање + . Потребно је да скинете Упутство у којем имате детаљан постпупак који је потребно доставити на адресу: Дирекција за електронску управу, Дечанска 8а 7, 11000 Београд.

 

Пријава за сарадњу на Порталу еУправа

Електронска управа даје могућност државним институцијама да на лак и једноставан начин, својим грађанима и привреди, пружају услуге путем Интернета. То подразумева смањење трошкова, оптималан и ефикасан рад и мање гужве на шалтерима. Садржај, обрасци и процедура за услугу су потпуно у надлежности институција. Дирекција за електронску управу врши обуке и пружа сталну техничку подршку запосленима институција који су овлашћени да генеришу и обрађују услуге.

Да би се државна институција укључила у рад на Порталу потребно је да именује једну особу која ће имати овлашћења и одговорност за постављање садржаја, генерисање електронских услуга (формулара) и преузимање поднетих захтева са Портала еУправа.

Податке именованих особа потребно је унети у Изјаву о именовању одговорних лица и прихватању услова коришћења Портала. Takoђе је неопходно електронски попунити табелу у прилогу за добијање квалификованих електронских сертификата неопходних за рад на Порталу.

За укључивање државних органа за сарадњу на Порталу еУправа, неопходна су следећа документа:

Путем електронске услуге на Порталу (дугме "еУслуга") или скениране копије попуњених, потписаних и оверених печатом докумената доставити на адресу електронске поште: office@deu.gov.rs.

 

Захтев за коришћење RS-GOV TSA услуге издавања временског жига

Дирекција за електронску управу у Министарству државне управе и локане самоуправе, је изградила инфраструктуру – RS-GOV TSA – за издавање временских жигова за потребе државних органа, органа локалне самоуправе и јавних служби Републике Србије и уписана је у Регистар Издавалаца временског жига у Републици Србији. Услуге намењене трећој страни, везане за проверу издатих временских жигова и приступ јавним информацијама о раду издаваоца временских жигова су слободно доступне свим заинтересованима у складу са правима и обавезама наведеним у RS-GOV TSA Политици издавања временског жига.

Услугу можете поднети на страници услуге Дирекције за електронску управу на Порталу еУправа или на адресу установе.

 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Директор Дирекције је пренео овлашћења и овластио Ружицу Нелки, за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са одредбама члана 38.ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04,54/07, 104/09 и 36/10).

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, које се односе или су настале у вези са радом Управе, може се поднети:

  • У писаној форми на адресу: Дирекција за електронску управу, Београд, Дечанска 8а.
  • Електронском поштом
  • Или усмено на записник у Дирекцији за електронску управу, Београд, Дечанска 8а, пријемна канцеларија, у времену од 9,00-12,00 часова.

Битно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа коме се упућује захтев и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Тражилац подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Захтев) Министарству финансија и привреде-Управа за дуван. Управа je дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца, који се саопштава у записник и као такав се посебно евидентира. На овакав захтев примењују се исти рокови, као када је захтев поднет писмено.

Захтев мора садржати назив органа коме се упућује захтев, име, презиме и адресу тражиоца. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице Управе дужно је да, без надокнаде, достави тражиоцу упутство о допуни захтева. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Управа ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Управа је дужна да, баз одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Уколико Управа није у могућности да из оправданих разлога, у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације или му на увид стави документ који садржи тражену информацију, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе, најкасније у року од 7 дана од пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Управа, заједно са обавештењем да ће тражиоцу ставити на увид документ, односно издати копију тог документа, обавештава тражиоца о времену, месту и начину на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а уколико не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да својом опремом изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију, врши се у службеним просторијама Управе. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Увид у документ са траженом информацијом је бесплатан. Уколико Управа изради копију документа, тражилац има обавезу да, према трошковнику који је објављен у Уредби о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 8/2006), плати накнаду нужних трошкова израде копије, и то: страна формата А4 наплаћује се 3,00 динара; страна формата А3 наплаћује се 6,00 динара; документ у електронском запису: дискета-20,00 динара, CD-35,00 динара, DVD-40,00 динара; документ на аудио касети-150,00 динара; документ на аудио-видео касети-300,00 динара и претварање једне стране документа из физичког у електронски облик-30,00 динара. За експедицију копије документа, трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ Србије.

Уколико Управа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику, а обавестиће њега и тражиоца у чијем се поседу, по сазнању Управе, документ налази.

Уколико тражилац, из разлога прописаних у члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не може да оствари своја права пред Управом, може поднети жалбу Поверенику.

Образац.

 

Дирекција за електронску управу имала је до децембра. 2014. године 172 упућених захтева који су сви обрађени, и то по услугама:

Назив услуге

Број захтева

Број обрађених захтева

Жалбе

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

6

6

0

Захтев за коришћење RS-GOV TSA услуге издавања временског жига

3

3

0

Пријава за сарадњу на Порталу еУправа

160

160

0

Пријава за коришћење платформе за плаћање - еПлаћање+

3

3

0

 Врх стране
 Портал еУправа  Информатор о раду  Смернице в.5.0  Листа стандарда интероперабилности в.2.0  Захтев за информацијама од јавног значаја  Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи  eДијаспора